خط مشی رمزگشایی سیستم عامل اولویت 3.3. پانل ابزار جعلی رمز گشایی و معیارهای مبدأ

کد های خطای دسترسی از طریق خودرو استاندارد خودرو:
1. موقعیت شروع: سوئیچ روشن است، باتری روشن است.
2. در حالی که دکمه بازنشانی را برای اجرای روزانه نگه دارید، سوئیچ را روشن کنید. تمام موقعیت های آشنایی (بخش ها) باید روی ال سی دی روشن شود، که نشان دهنده شروع آزمایش خودکار است.
3. ر از دکمه های کنترل بر روی کامپیوتر روی صفحه را فشار دهید. نسخه LCD باید نس برنامه (Ver 1.0 و بالاتر) را نشان دهد.
4. هر یک از دکمه های کنترل را یکبار دیگر فشار دهید. در موقعیت خطوط اول و دوم ال سی دی، کد های خطای زیر باید نمایش داده شود (اگر وجود داشته باشد):

2 - افزایش ولتاژ شبکه داخلی؛
3 - خطای سنسور سوخت (اگر مدار سنسور در عرض 20 ثانیه شکسته شود)؛
4 - ای اندازه گیری دما از م مایع خنک کننده
5 - خطای سنسور دمای محیط (در صورت عدم واننن سنسور برای 20 ثانیه ش نشانگر در LCD C)
6 - موتور بیش از حد (معیار برای بهره برداری از زنگ صدا است انجام)؛
7 - فشار اضطراری نفت (معیار برای بهره برداری از زنگ هشدار صوتی انجام شده است)؛
8 - نقص سیستم ترمز (معیار برای عملکرد زنگ هشدار صدا اجرا می شود)؛
9 - باتری قابل شارژ تخلیه می شود (معیاری برای اجرای زنگ هشدار صوتی اجرا می شود)؛
E تعریف ا در بسته داده ای در EEPROM تعبیه شده است.

5. در صورت لزوم، می توانید اطلاعات خطا را بازنشانی کنید. برای انجام این کار دکمه تنظیم مجدد را برای اجرای روزانه 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
6. ر از دکمه های کنترل را بار دیگر فشار دهید. تمام موقعیت ای آشنایی (بخش) باد در LCD روشن شود - سیستم به الت نقطه 2 بازگشته است.
7. اگر هیچ دکمه های کنترل را برای حدود 15-30 ثانیه فشار نمی دهید، پانل به کار خود ادامه می دهد.

د ای خطاها و سوء عملکد ناص از اتصال BC (مثال - Multitronic) یا تجهیزات تشخیصی:

P0102- سیگنال سطح پایین سنسور جریان هوا جرم (DFMS).
P0103- سیگنال سطح بالا از سنسور جریان جرم (DFMS).
P0112 سیگنال سطح پایین سنسور دمای ورودی منیفولد ورودی (DTV) است.
P0113- سنسور دماي ورودي ندگانه (DTV) بالا است.
روجی سیگنال سنسور درجه حرارت خنک کننده P0116 (DUT) برای دامنه ماز.
P0117- سیگنال دما پایین از سنسور دمای خنک کننده (DUT).
P0118- سیگنال سطح سنسور دمای خنک کننده (DUT).
سنسور موقعیت دریچه گاز P0122 (TDC) م است.
سنسور موقعیت اب دریچه گاز P0123 (TPDZ) بالا.
P0130- سنسور سنسور اکسیژن نامناسب شماره 1 برای خنثی کننده.
P0131 سنسور سنسور اکسیژن شماره 1 برای خنثی سازی.
P0132 سنسور اکسیژن سنسور شماره 1 برای خنثی کننده.
P0133- پاسخ آهسته به غنی سا یا کاهش سنسور اکسیژن شماره 1 به نثی کننده.
P0134- هیچ سیگنال (مدار باز) سنسور اکسیژن شماره 1 تا نثی کننده.
P0135-O2 نشت صدا مدار بخاری.
P0136 - مدار زمین 2 سنسور اکسیژن به زمین.
P0137- سنسور سنسور اکسیژن شماره 2 پس از خنثی سازی.
P0138- سنسور سنسور اکسیژن شماره 2 پس از خنثی سازی.
P0140- بدون سیگنال (مدار باز) سنسور اکسیژن شماره 2 س از خن کننده.
مدار سنسور O01 P0141-HEATER بعد از خنثی کننده معیوب است.
P0171- سیستم سوخت (مخلوط هوا / سوخت) بسیار ضعیف است.
P0172- سیستم تامین سوخت (مخلوط سوخت / هوا) بیش از زد نی است.
P0201- مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 را باز کنید.
P0202 - مدار نترل انژکتور برای سیلندر دوم شکست خورد.
P0203- باز در مدار کنترل انژکتور سومین سیلندر.
P0204 - مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 را باز کنید.
P0261 - مدار هوتاه مدار به مدار زمین انژکتور 1 سیلندر.
P0262- کوتاه به منبع شبکه ی داخلی مدار کنترل انژکتور سیلندر 1.
P0264- مدار وتاه به زمین مدار کنترل انژکتور سیلندر دوم.
02وتاه به منبع تغذیه سوئیچ مدار کنترل انژکتور سیلند دوم.
P0267 - مدار وتاهی به زمین مدار کنترل انژکتور سومین سیلندر.
P0268- کوتاه به منبع شبکهی داخلی مدار کنترل انژکتور سومین سیلندر.
P0270 - هوتاه به زمین مدار نترل انژکتور 4 سیلندر.
P0271- کوتاه به منبع تغذیه سوئیچ مدار کنترل انژکتور سیلند 4.
P0300- اشتباهات تصادفی / چندگانه وجود دارد.
P0301- گمشده در سیلندر شماره 1.
P0302- گمشده در سیلندر شماره 2.
P0303- اشتباه در سیلندر شماره 3 ناسایی شده است.
P0304- گمشده در سیلندر شماره 4.
سگر سطح پایین (DD) P0327-Knock م است.
P0328 - سطح بالای سیگنال سنسور دست انداز (DD).
P0335- هیچ سیگنال از سنسور CKP وجود ندارد.
P0336- سیگنال موقعیت موقعیت میل لنگ (PTC) غیر قابل تحمل است.
P0337 - مدار وتاه سنسور موقعیت یاتاقان میل لنگ (DHCP).
مدار مدار باز مدار (DPCB) P0338 - مدار سنسور موقعیت میل لنگ.
P0340 - سنسور موقعیت موقعیت کامیون شفت.
P0342- سنسور موقعیت مکی شفت کم ولتاژ.
P0343- سیگنال سنسور موقعیت موقعیت مکانی دوتایی (DTC).
P0422- اثربخشی خنثی کننده ر آستانه مجاز است.
P0441- جریان هوا نامناسب از طریق شیر.
P0443- مدار کنترل سوپاپ خالص معیوب است.
ای مدار کنترل رله خنک کننده P0480-Fan 1.
P0481 - مدار کنترل رله نک کننده ن 2 خطا.
P0500- سیگنال سنسور سرعت خودرو.
سیگنال سنسور سرعت موتور ودرو P0503- قابل قطع است.
P0506- کم سرعت اموش (تنظیم کننده سرعت بیکار قفل شده است).
P0507 - سرعت اموش بالا (تنظیم کننده سرعت بیکار قفل شده است).
P0560- ولتاژ بکه در زیر آستانه دسترسی به سیستم است.
P0562- ولتاژ م در شبکه داخلی.
P0563- ولتاژ افزایش یافته در شبکه یونایتد.
P0601- کنترل ننده رام امتحان خطا.
P0603- خطا در نوشتن / خواندن کنترلر خارجی رم.
P0604- خطا در نوشتن / خواندن رم کنترل ننده داخلی.
مدار کنترل رله P0615 باز است
P0616- مدار هوتاه مدار به مدار زمین رله شروع کننده.
P0617- کوتاه به منبع تغذیه مدار کنترل مدار رله شروع کننده.

بررسی کدهای خطای پانل دستگاه

1. موقعیت شروع: سوئیچ روشن است، باتری روشن است.
2. در حالی که دکمه بازنشانی را برای اجرای روزانه نگه دارید، سوئیچ را روشن کنید. تمام موقعیت های آشنایی (بخش ها) باید روی ال سی دی روشن شود، که نشان دهنده شروع آزمایش خودکار است.
3. ر از دکمه های کنترل بر روی کامپیوتر روی صفحه را فشار دهید. نسخه LCD باید نس برنامه (Ver 1.0 و بالاتر) را نشان دهد.
4. هر یک از دکمه های کنترل را یکبار دیگر فشار دهید. در موقعیت خطوط اول و دوم ال سی دی، کد های خطای زیر باید نمایش داده شود (اگر وجود داشته باشد):
5.در صورت لزوم، می توانید اطلاعات خطا را دوباره تنظیم کنید. برای انجام این کار دکمه تنظیم مجدد را برای اجرای روزانه 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
6. ر از دکمه های کنترل را بار دیگر فشار دهید. تمام موقعیت ای آشنایی (بخش) باد در LCD روشن شود - سیستم به الت نقطه 2 بازگشته است.

2 ولتاژ بالا
3 خطای سنسور سطح سوخت *
4 خطای حسگر دمای خنک کننده *
5 خطای سنسور دمای خارجی **
6 موتور بیش از حد
7 فشار اضطراری نفتی ***
8 نقص ترمز ***
9 تخلیه باتری ***
E تشخیص خطا در بسته داده ای توسط EEPROM گذاشته شده است

توجه:
* - خطا در عرض 20 ثانیه ثبت می شود. شکستگی سنسور تشخیص داده می شود.
** - یک خطا در عرض 20 ثانیه ثبت می شود داده های سنسور واقعی ناسایی نمی شود (صفحه LCD "- ° C")
*** - همراه با یک زنگ صوتی

حالت خود تشخیص

انواع اشتباهات


بدون خطا

1. دستگاه های سیگنال صوتی
همه آلارم های صوتی خروجی هستند فقط زمانی که سوئیچ روشن است و اگر معیارهای خاصی وجود دارد. اگر معیارهای چندگانه موازی فعال باشند، هشدارها باید در دنباله ی ورود خود یکی پس از دیگری با یک مکث از 1.5 تا 2.5 ثانیه منتشر شوند.
2. موتور بیش از حد
معیارها: نمایش دمای خنک کننده ≥ 115 درجه سانتی گراد
خاتمه: نشانگر دمای نماد دمای خنک کننده به 110 درجه سانتیگراد می رسد.
تکرار: نشانگر دمای نماد دمای خنک کننده به 110 درجه سانتیگراد می رسد و سپس دوباره به 115 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
3. فشار اضطراری نفت.
معیار: سرعت موتور ≥ 1000 دور در دقیقه؛ ورودی "فشار روغن" فعال به مدت 10 ثانیه.
سیگنال: صدای ثابت برای 5 ثانیه.
خاتمه: ورودی "فشار روغن" فعال نیست و یا سرعت ≤ 900 دور در دقیقه است.
تکرار: ورودی "فشار روغن" فعال است، تعداد چرخش ها به ≤ 900 دور در دقیقه کاهش می یابد و سپس در عرض 10 ثانیه دوباره افزایش می یابد. ≥ 1000 دور در دقیقه
4. نقص ترمز (چراغ اخطار برای کفش ترمز جلو). معیار: ورودی "نقص ترمز" فعال برای 10 ثانیه.
سیگنال: 0.5 ثانیه بر / 0.5 ثانیه خاموش 5 تکرار. خاتمه: ورودی "گسل ترمز" فعال نیست. تکرار: ورودی نقص ترمز برای 10 ثانیه فعال است.
5. تخلیه باتری.
معیار: سرعت ≥ 1000 دور در دقیقه، ورودی "باتری" برای 60 ثانیه فعال است.
سیگنال: 0.5 ثانیه روشن / 0.5 ثانیه خاموش 5 تکرار
خاتمه: ورودی "باتری" فعال نیست یا سرعت ≤ 900 دور در دقیقه است.
تکرار: ورودی "باتری" فعال است و سرعت آن به ≤ 900 دور در دقیقه کاهش می یابد و سپس برای ≥ 60 ثانیه به ≥ 1000 دور در دقیقه افزایش می یابد.
6. هنگامی که سوئیچ روشن می شود، کمربندهای صندلی بسته نمی شوند. معیارها: سوئیچ روشن است، کمربند ایمنی (هنوز) بسته نشده است.
سیگنال: 0.5 ثانیه روشن / 0.25 ثانیه خاموش / 0.25 ثانیه روشن / 0.25 ثانیه خاموش، 5 تکرار.
7. ذخیره سوخت.
معیارها: فعال کردن شاخص ذخیره سوخت.
سیگنال: 0.25 ثانیه روشن / 0.25 ثانیه خاموش، 2 تکرار.

به طور کلی من اشتباهات را با رمزگشایی گسترش می دهم، به طوری که برای مدت طولانی در اینترنت جستجو نکنم، و چه کسی می تواند مفید باشد!
امیدوارم مفید باشد!

تشخیص با ساخته شده در BC
برای مشاهده دهای خطا ، شما باید یدا کردن دکمه تنظیم مجدد ا یک د د ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی د د د د د د د الت خودآموز فعال شده است. تمام لش ها روی ابزار باید از قداقل تا داکثر مقادیر حرکت کنند وردت نننام LCD - تمام موقعیت یار شصفحهننایش.... شما باید برای دیدن: اگر هر آیتم روشن نیست و یا فلش بر روی هر دستگاه است آغاز شده است, پس باید از سنسورهای مربوطه, شبکه و یا صفحه نمایش بد عمل خود را چک کنید. امپیوتر ردازنده دیر در همان حالت 2
2 - ولتاژ بسیار قوی در BS ؛
3 - اشتباهات در سیستم سنسور سوخت در مخزن سوخت؛
4 - خطای سیستم سنسور دمای سیستم خنک کننده؛
5 - خطا در سیستم سنسور دمای هوا خارجی؛
6 - موتور بیش از حد؛
7 - فشار اضطراری کم نفت؛
8 - سوء عملکرد سیستم ترمز؛
9 - باتری تخلیه می شود
E - خطا در بسته داده ای در EEPROM اسازی شده است.

با یک کامپیوتر متصل یا یک تستر چک کنید
الانسن العع اممت مه ا ک ک ک س ی ی ی ی گ گ گ گ ت ت ت ت ت ی ی ی ی ی گ گ گ ت ت ت ت ت ی ی ی گ گ گ گ ت برای مثال مانیتور کد p0441 یا p0130 ا خطای p0422 را نشان می دد. ، این خودروسازان می توانند به ای انسداد P0130 ا "دریچه ب" به جای p0441 ، در زبان انسانی بنر. اما هیچ چیز می تواند انجام شود, لادا پریورا برای صادرات از جمله, به طوری که آن را آسان تر است برای نوشتن یک p0441 برنامه, از به توضیحات در روسیه, قزاقستان, عربی, ارمنی, و 10 زبان های دیگر. و سپس داول ویژه ، که نشان دهنده معنی د ا سایی موارد است پیوست کنید.افی است به نها نگاه نید و همه روشن می شود. در اینجا تنها این جداول به تابچه راهنمای کاربر متصل نیستند. در ر صورت شما می توانید نها را در زیر ببینید.

تمام دهای خرابی سیستم های خودرو Lada Priora شامل 5 نشانه است.
در اینجا تفسیر خطاهای پیشین است.

اولین حرف لاتین است:
-P - ا در سیستم های موتور الکترونیکی ؛
-C - ای سیستم های الکترونیکی شاسی ؛
-B - ا در الکترونیک کابین ؛
-U - ا در عملیات مشترک سیستم های مختلف.

سپس رقم می آید:
-0 - د OBD-2
-1 - کد سازمانی؛
-2 - کد شرکت؛
-3 - کد آماده به کار

عدد بعدی نشان دهنده سیستم است که در آن گسل یافت می شود:
-0 - اگزوز؛ 1،
-2 - سیستم تامین سوخت و هوا؛
-3 - احتراق؛
-4 - کنترل اضافی
-5 - سیستم خنک کننده
-6 - ECU ؛
-7، 8 - انتقال.

2 رقم آخر نشان دهنده شماره سریال خطا است.

توضیح گسل ها در سیستم های سوخت و هوا
-P0030 - سیم بخاری سنسور اکسیژن بر روی خنثی کنند اگا خروجی قطع دش است.
-P0031 - همان سیم به زمین ؛
-P0032 - امان سیم به شبکه برون (BS) وتاه می شود ؛
-P0036 - سیم مرمایش سنسور اکسیژن س از خنثی کننده ع شد -
-P0037 - سیم کشی مشابه به زمین بسته شد
-P0038 - آننیز در BS بسته ده است.
-P0102 - سیگنال عیف در شبکه سنسور جریان جرم
-P0103 - سیگنال بسیار قوی در شبکه این دستگاه ؛
-P0112 - سیگنال عیف در شبکه سنسور دمای هوا ؛
-P0113 - سیگنال بسیار قدرتمند در بکه از همان دستگاه ؛
-P0116 - سیگنال سنسور دمای وای د یخ ارج از محدوده عملیاتی ؛
-P0117 - سیگنال درجه حرارت ایین از سنسور دمای ضد انفجار ؛
-P0118 - سیگنال بسیار قوی از سنسور دمای ضد انفجار ؛
-P0122 - سیگنال ضعیف در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز
-P0123 - سیگنال بسیار قدرتمند در همان مدار ؛
-P0130 - سنسور اکسیژن تا زمانی که خنثی کننده کار نمی کند ؛
-P0131 - سیگنال روجی ضعیف در شبکه این دستگاه ؛
-P0132 - سیگنال بسیار قدرتمند در همان شبکه ؛
-P0133 - تاسخ تاخیری به تغییر در ت مخلوط در شبکه از همان دستگاه ؛
-P0134 - مدار سنسور اکسیژن غیر فعال است ؛
-P0136 - سنسور اکسیژن بعد از خنثی کننده تجزیه می شود
-P0137 - سیگنال بد در مدار این دستگاه ؛
-P0138 - سیگنال بسیار قدرتمند در همان مدار ؛
-P0140 - یک مدار حسگر غیر فعال است ؛
-P0141 - بخاری سنسور اکسیژن س از نثی کننده شکستن ؛
-P0171 - هوا در مخلوط سوخت بسیار زیاد است ؛
-P0172 - در مخلوط سوخت مقدار زیادی بنزین وجود دارد
-P0201 - سیم انژکتور No.1 ع شده است
-P0202 - سیم انژکتور No.2 ع شده است
-P0203 - سیم انژکتور No.3 ع شده است
-P0204 - سیم انژکتور No.4 ع شد
-P0217 - موتور بیش از زد گرم شده است
-P0230 - خرابی در شبکه رله دمنده الکتریکی ؛
-P0261 - مدار تزریق سیلندر 1 به زمین متصل است
-P0263 - راننده انژکتور شماره 1 کار نمی کند
-P0264 - مدار تزریق سیلندر 2 به زمین متصل است
-P0266 - راننده انژکتور No2 کار نمی کند
-P0267 - مدار تزریق انژکتور شماره 3 به زمین متصل است
-P0269 - راننده نازل شماره 3 کار نمی کند
-P0270 - مدار انژکتور شماره 4 به زمین متصل شده است
-P0262 - مدار تزریق سیلندر شماره 1 به BS بسته شد ؛
-P0265 - مدار انژکتور No.2 در BS بسته شده است.
-P0268 - مدار انژکتور No.3 در BS بسته شده است
-P0271 - مدار انژکتور No.4 در BS بسته شده است
-P0272 - هیچ راننده انژکتور شماره 4 در حال اجرا نیست

خرابی سیستم های کمکی و احتراق
-P0300 - در تمام سیلندر جرقه ای وجود ندارد
-P0301 - جرقه در سیلندر # 1 وجود ندارد ؛
-P0302 - هیچ جرقه ای در تعداد سیلندر وجود ندارد
-P0303 - جرقه در سیلندر شماره 3 وجود ندارد
-P0304 - تعداد سیلندر 4 جرقه ای نیست ؛
-P0326 - اواندن سنسور انفجار خارج از د مجاز است.
-P0327 - یک سیگنال بد در مدار از همان دستگاه ؛
-P0328 - سیگنال بسیار قدرتمند در همان مدار ؛
-P0335 - مدار حسگر میل لنگ خراب است ؛
-P0336 - سنسورهای سنسور میل لنگ خارج از حد مجاز هستند.
-P0337 - سگر میل لنگ به زمین بسته است
-P0338 - بکه ی یک دستگاه شكسته شده است
-P0342 - سیگنال عیف در شبکه آشکارساز فاز ؛
-P0343 - سیگنال بیش از حد در بکه این دستگاه ؛
-P0346 - اواندن از همان دستگاه خارج از حد مجاز است ؛
-P0351 - قطع اتصال سیلندر احتراق شماره 1 ؛
-P0352 - شکستن مدار کوئل 2
-P0353 - شکستن سیم کشی کوپل ماره 3 ؛
-P0354 - شکستن مدار کوئل ماره 4 ؛
-P0363 - بدون جرقه و سوخت در سیلندر معیوب ؛
-P0422 - خنثی کننده شکست ؛
-P0441 - جریان هوا نادرست از ریق دریچه تخلیه جذب ؛
-P0444 - سیم ر adsorber قطع ده است.
-P0445 - آن را به جرم یا BS کوتاه شده ؛
-P0480 - ستن اتصالات فن رله ؛
-P0481 - خطا در سیم کشی مشابه.

رابی در حالت بیکار (XX) و ECU
-P0500 - سنسور سرعت شکسته است.
-P0506 - سرعت موتور بسیار کم در XX.
-P0507 - سرعت بیش از اد در XX.
-P0511 - شبکه کنترل XX معیوب است.
-P0560 - ولتاژ BS پایین آستانه حداقل است.
-P0562 - ولتاژ بسیار کم در BS.
-P0563 - ولتاژ بسیار بالا در BS.
-P0601 - خطای چکمه ROM.
-P0615 - سیمهای رله شروع ننده اضافی قطع می شوند.
-P0616 - همان سیمها به زمین متصل بودند.
-P0617 - آنها به BS متصل ستند.
-P0627 - سیم ای پمپ بنزین رله قطع شدند.
-P0628 - امان سیمها به زمین بسته ده است.
-P0629 - آنها در BS بسته ده است.
-P0645 - شکاف سیم رله کولر کمپرسور A / C.
-P0646 - سیم کشی مشابه به زمین بسته شد.
-P0647 - ننیز در BS بسته ده است.
-P0650 - مدار راغ نشانگر خرابی کار نمی کند
-P0654 - مدار کنترل تچمتر اشتباه است
-P0685 - رله اصلی قطع شده است.
-P0686 - همان سیم کشی جاسازی شده است.
-P0687 - او در BS قفل شده است.
-P0691 - سیم رله کنترل نل را به زمین متصل می کند.
-P0692 - سیم کشی مشابه در BS بسته شده است.

در آن موارد، زمانی که کامپیوتر تولید کدهای خطا، نشان می دهد که فسخ سیم کشی یک دستگاه قبل از اصلاح خطا و خرید قطعات یدکی، شما باید اول ببینید که اگر پلاگین سیم کشی از سوکت خارج از دستگاه مربوطه است. چنین حوادثی اتفاق افتاده است. آزمایشکنندگان و رایانه ها، البته، خوب است، اما چشم مشتاق ماشین چیزی را جایگزین نمی کند.Related news

News not found

3.3 image, picture, imagery


3.3 98


3.3 19


3.3 39


3.3 29


3.3 16